Az igazságügyi és rendészeti miniszter 1/2007. (I.25.) IRM rendelete


Az igazságügyi és rendészeti miniszter 1/2007. (I.25.)  IRM rendelete a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységgel összefüggésben egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról 
Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (2) bekezdésének d) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva, a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. §-ának (3) bekezdésében, a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §-ának (1) bekezdésében, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 13. §-ának (7) bekezdésében és 135. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterek és a legfőbb ügyész egyetértésével – a következőket rendelem el:

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez
kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló
17/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

1.    §

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Pfr.) a következő alcímmel és 6/A. §-sal egészül ki:

„A közvetítői eljárásra utalást megelőző pártfogó felügyelői vélemény
elkészítése”

6/A. § (1) Ha az ügyész, illetve a bíróság az ügy közvetítői eljárásra utalására vonatkozó döntés meghozatala előtt pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendeli el, a 3-6. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pártfogó felügyelő a szakmai ténymegállapítások keretében elsősorban azt mutatja be, hogy

a)    a terhelt vállalja-e, és képes-e a sértett kárát megtéríteni vagy a bűncselekmény káros következményeit más módon a sértettnek jóvátenni,

b)    a sértett hajlandó-e elfogadni a terhelt kártérítési vagy jóvátételi szándékát,
c)    a terhelt és a sértett is hozzájárul-e a közvetítői eljárás lefolytatásához,
d)    a terhelt és a sértett kész-e együttműködni a közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelővel a közvetítői megbeszélésen egyeztetendő, a tevékeny megbánást megalapozó megállapodás létrehozásában,

és mindezek alapján javaslatot tesz az ügy közvetítői eljárásra utalására vagy annak mellőzésére.

(2) A közvetítői eljárásra utalást megelőző pártfogó felügyelői vélemény elkészítése során a terhelt, a sértett, cselekvőképtelen sértett esetében törvényes képviselőjének meghallgatása nem mellőzhető.”

2.    §

A Pfr. a következő III. Fejezettel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi III.-VII. Fejezet számozása IV.-VIII. Fejezetre változik:


„III. Fejezet

A közvetítői eljárás lefolytatása

9/A. § (1) Ha a büntető ügyben eljáró ügyész, illetve bíróság a székhelye szerint illetékes megyei hivatalt közvetítői eljárás lefolytatása érdekében keresi meg, azt a megyei hivatal igazgatója által kijelölt, közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő (a továbbiakban: közvetítő) folytatja le. Ha az illetékes megyei hivatalban a felnőtt korúak, valamint a fiatalkorúak ügyeit ellátó pártfogó felügyelők között is van közvetítő, és a közvetítői eljárásban résztvevő terhelt vagy sértett életkora indokolja, akkor a megyei hivatal igazgatója lehetőség szerint a fiatalkorúak ügyeit ellátó pártfogó felügyelőt jelöli ki.

(2) Ha a büntetőügyben a pártfogó felügyelői vélemény elkészítésére és a közvetítői eljárás lefolytatására ugyanaz a megyei hivatal illetékes, a megyei hivatal igazgatója lehetőség szerint ugyanazt a pártfogó felügyelőt jelöli ki e feladatok ellátására.

9/B. § (1) A közvetítő a közvetítői eljárás kezdetén tájékozódik arról, hogy készült-e az ügyben pártfogó felügyelői vélemény, ha igen, akkor intézkedik annak beszerzéséről és szükség szerint konzultál az azt elkészítő pártfogó felügyelővel.

(2) A közvetítői eljárásba a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Bkt.) 7. §-ának (4) bekezdése alapján más megyei hivatal pártfogó felügyelője is bevonható.

9/C. § (1) Ha a közvetítői eljárás a Bkt. 15. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint fejeződik be, a megállapodás teljesítését – a (2) bekezdésben és a 32. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – a közvetítő ellenőrzi.

(2) Ha a megállapodásban foglaltak indokolják, úgy az ellenőrzésre

a) más – megyei hivatalon belüli – pártfogó felügyelő vagy

b) más – elsősorban a terhelt vagy a sértett lakóhelye (tartózkodási helye), illetve a teljesítés helye szerinti – megyei hivatal pártfogó felügyelőjejelölhető ki, amelyről az érintett megyei hivatal igazgatója – a b) pontban meghatározott esetben megkeresésre – dönt.

(3) Ha az ellenőrzésért felelős közvetítő, illetve pártfogó felügyelő megállapítja, hogy a terhelt nem teljesít vagy a megállapodás a sértett magatartása miatt nem teljesíthető, a Pártfogó Felügyelői Szolgálat erről tájékoztatja az ügyet közvetítői eljárásra utaló ügyészt, illetve bíróságot, és a tájékoztatás tényéről egyidejűleg értesíti a sértettet, a terheltet, továbbá képviselőjüket. 
9/D. § (1) Közvetítői eljárás során felmerült költség a közvetítői eljárás megindításától (Bkt. 6. §) annak befejezéséig /Bkt. 15. § (1) bek./ a felek érdekkörében felmerült, igazolt, a tevékeny megbánást megalapozó megegyezés létrejöttéhez szükséges költség, így különösen:

a) a sértettnek, a terheltnek, ezek törvényes képviselőinek, illetve a Bkt. 7. §-ának (3) bekezdésében meghatározott segítőinek készkiadása, 
b) a terhelt és a sértett meghatalmazott jogi képviselőjének készkiadása és díja,
c) a kirendelt védő készkiadása és díja,
d) a tolmács költségtérítése és díja.

(2) Azokat a költségeket és díjakat, amelyeket a Bkt. 17. §-ának (2) bekezdése alapján az állam visel, az Igazságügyi Hivatal fizeti meg.

(3) A közvetítői eljárás során felmerült költségekről a közvetítő tételes költségjegyzéket vezet. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségeket a közvetítő a felek által benyújtott tételes kimutatás és igazolás alapján rögzíti a költségjegyzékben. Az úti- és szállásköltség megállapításánál a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 
(4) A kirendelt védő készkiadásának és díjának megállapítására az R. rendelkezései értelemszerűen irányadóak azzal, hogy a kirendelt védőnek a közvetítői eljárás során felmerült készkiadásait az ügyvéd által benyújtott tételes kimutatás alapján a közvetítő állapítja meg.
(5) A közvetítői eljárás során felmerült költségeket a közvetítői eljárás befejezésekor a közvetítő a költségjegyzék lezárásával és összegzésével állapítja meg.”

3.    §

A Pfr. a következő alcímmel és 32. §-sal egészül ki:

„A pártfogó felügyelet végrehajtásának a közvetítői eljárással összefüggő külön szabálya

32. §

(1) Ha a közvetítői eljárás befejezése után a közvetítői eljárással összefüggő büntetőeljárásban az ügyész a terhelt pártfogó felügyeletét rendeli el, a pártfogó felügyelet végrehajtása során a pártfogó felügyelő ellenőrzi a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás teljesítését is.
(2) A pártfogó felügyelet végrehajtására kijelölt pártfogó felügyelő tájékozódik a közvetítői eljárás előkészítése során keletkezett pártfogó felügyelői véleményről, felvilágosítást kér az ügyben közvetítőként eljárt pártfogó felügyelőtől, továbbá – ha a megállapodásban foglaltak végrehajtása a pártfogó felügyelet megállapítása előtt megkezdődött – a megállapodás teljesítésének ellenőrzését ellátó pártfogó felügyelőtől.

(3) A 25. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás kiterjed a közvetítői eljárás során létrejött megállapodásban foglaltakra, és a megállapodás megszegésének következményeire is.     
(4) A pártfogó felügyelő a 27. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tájékoztatja az ügyészt, ha a pártfogolt a megállapodásban vállalt kötelezettséget nem teljesíti, vagy az a sértett magatartása miatt nem teljesíthető.”

4.    §

A Pfr. 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Igazságügyi Hivatal – a 39. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében, nem vállalkozási tevékenység keretében – programok szervezésére közösségi foglalkoztatókat működtethet.”

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat egységes iratkezeléséről szóló 18/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

5.    §

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat egységes iratkezeléséről szóló 18/2003. (VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Pir.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) E rendeletnek az ügykezelési és az ügyviteli szabályait a jogi segítségnyújtással kapcsolatos ügyekben a VIII. Fejezetben, az áldozatsegítő feladatokkal kapcsolatos ügyekben a IX. Fejezetben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni. A Hivatal egyedi iratkezelési szabályzatát a Hivatal főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) jelen rendeletben meghatározott szempontok érvényesítésével, utasításban adja ki.”

6.    §

(1) A Pir. 2. §-ának 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazása során a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2006. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ának 1-35. pontjában meghatározott, valamint a következő értelmező rendelkezések az irányadók:]

„6. irat: a Hivatal működése során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja;”.
(2) A Pir. 2. §-ának 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[E rendelet alkalmazása során a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2006. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ának 1-35. pontjában meghatározott, valamint a következő értelmező rendelkezések az irányadók:]

„15. nyilvántartó lap: a közvetítői eljárásban résztvevő terheltről és sértettről, a pártfogolt ügyéről és adatairól (a közérdekű munkavégzésről) elektronikus úton vezetett nyilvántartás vagy papír alapú nyomtatvány.”

7.    §

A Pir. III. Fejezete „Az iratkezelés szervezete” cím alatt a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A Hivatalban az iratkezelés vegyes iratkezelési szervezettel, számítógépes iktatórendszer támogatásával történik.”

8.    §

(1) A Pir. 8. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A közvetítői eljárásban részt vevők személyi adatairól felvilágosítás nem adható, a felvilágosításra jogosult személy a személyi adatokat tartalmazó iratokat csak az ilyen adatok törlése után ismerheti meg.”
(2) A Pir. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közvetítői tevékenységet végző, és az abban közreműködő pártfogó felügyelőt a közvetítői eljárásra vonatkozóan titoktartási kötelezettség terheli, amely a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll.”

9.    §

A Pir. 14. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre változik:

„(2) A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Bkt.) 8. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetben a közvetítői eljárás során a sértett személyi adatait zárt borítékban kell az iratok között őrizni.”

10.     §

A Pir. 15. §-a a következő új c) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi c)-e) pont jelölése d)-f) pontra változik:
/Kezdőirat különösen:/

„c) a közvetítői eljárásra utalásról szóló ügyészi határozat, illetőleg a büntetőeljárást a közvetítői eljárás lefolytatása érdekében felfüggesztő bírósági végzés,”.

11.     §

A Pir. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nyilvántartó könyvet elektronikus úton, az iratkezelési szoftverek megfelelésének  külön jogszabály szerinti tanúsításával rendelkező számítógépes program használatával kell vezetni. Egyéb iratkezelési cselekményeket akkor lehet elektronikus úton végezni, ha azt jogszabály megengedi.”

12.     §

(1) A Pir. 18. §-ának (1) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi c)-f) pont jelölése d)-g) pontra változik:

/A pártfogó felügyelői eljárásokban az alkalmazandó jogszabályok alapján az egyes ügycsoportok a következők:/

„c) közvetítői eljárás (mediáció),”.

(2) A Pir. 18. §-ának (2) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi c)-f) pont jelölése d)-g) pontra változik:

/Az (1) bekezdésben felsorolt ügycsoportok rövidítésére a következő rövidítéseket kell használni:/

„c) M – közvetítői eljárás (mediáció),”.

13.     §

A Pir. 21. §-ának (2) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi c)-f) pont jelölése d)-g) pontra változik:

/Az iroda a 18. §-ban írtak szerint./

„c) a közvetítői eljárásra utalt ügyeket a közvetői eljárások nyilvántartó könyvébe,”

/jegyzi be./.

14.     §

A Pir. 25. §-ának (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi f) pont megjelölése g) pontra változik:

/A nyilvántartó lap a bűncselekmény(ek) elkövetésével kapcsolatban a következő adatokat tartalmazza:/
„f) az elrendelt külön magatartási szabály megnevezése,”.

15.     §

A Pir. a következő alcímmel és 25/A. §-sal egészül ki:

„Nyilvántartó lap vezetése a közvetítői eljárásban

25/A. § (1) A közvetítő a közvetítői eljárásról, az eljárásban résztvevő terheltről és sértettről nyilvántartó lapot állít ki.

(2) A nyilvántartó lapon fel kell jegyezni a nyilvántartásba vétel időpontját, a közvetítői eljárást folytató megyei hivatal megnevezését, az ügy számát, a közvetítő nevét.

(3) A nyilvántartó lap a terheltről a következő adatokat tartalmazza:

a) személyi adatok (név, születési név, házassági név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonos elérhetősége),
b) befejezett iskolai végzettsége,
c) foglalkozása,
d) törvényes képviselő adatai (neve, elérhetősége, képviselet jellege),
e) ismerte-e a sértettet a cselekmény elkövetése előtt.

(4) A nyilvántartó lap a sértettről a következő adatokat tartalmazza:

a) személyi adatok (név, születési név, házassági név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonos elérhetősége),
b) befejezett iskolai végzettsége,
c) foglalkozása,
d) törvényes képviselő adatai (neve, elérhetősége, képviselet jellege),
e) a terhelt által elkövetett cselekmény előtt ismerte-e a terheltet.

(5) A nyilvántartó lap a közvetítői eljárásról a következő adatokat tartalmazza:

a) ügyészség/bíróság megnevezése (határozat száma, kelte), 
b) a közvetítői eljárás kezdete, várható befejezése, 
c) készült-e pártfogó felügyelői vélemény, ha igen, akkor a készítő/közreműködő megyei hivatal megnevezése,
d) előkészítő megbeszélések száma, módja,
e) részt vett-e a közvetítői eljárásban kirendelt védő, meghatalmazott jogi képviselő, tolmács, külső szakember, segítő, törvényes képviselő,
f) született-e határozat igazolási kérelemről,
g) született-e határozat kizárás tárgyában, 
h)a megállapodásra, a közvetítői eljárás eredményére vonatkozó adatok (kár megtérítése, más módon történő jóvátétel),
i) a közvetítői eljárás tényleges befejezésének időpontja, módja (Bkt. 15. §-a),
j) a terhelt a közvetítői eljárás befejezésig a megállapodásban foglaltakat teljesítette-e,
k) a terhelt a büntetőeljárás felfüggesztésének időtartama alatt a megállapodásban foglaltakat teljesített-e, 
l) a terhelt pártfogó felügyeletének elrendelésére került sor.”

16.     §

A Pir. 29. §-a (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

/Ügyelosztási módszerként alkalmazni kell, hogy/

„d) közvetítői eljárásra utalt ügyet az ilyen ügyek intézésére szakosodott pártfogó felügyelő intézze, akivel szemben a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Bkt.) 4. §-ának (1) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn,
e) a közvetítői eljárásra utalt ügyet – lehetőség szerint – az ugyanabban a büntetőeljárásban elrendelt pártfogó felügyelői véleményt készítő, közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő intézze.”.  

17.     §

A Pir. 34. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő a közvetítői eljárás keretében idéz, határozatot hoz igazolási kérelem tárgyában, megállapodást szövegez, értesít, tájékoztat, költségjegyzéket vezet, és annak összegzésével megállapítja a közvetítői eljárás költségét.”

18.     §

(1) A Pir. 36. §-a a következő új a) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi a)-c) pont jelölése b)-d) pontra változik:

/A pártfogó felügyelő jelentést készít/

„a) közvetítői eljárással kapcsolatos ügyben

1.    a közvetítői eljárás befejezéséről az ügyész, illetőleg a bíróság, valamint a sértett, a terhelt és képviselőik részére (Bkt. 16. §),

2.    a közvetítői eljárás befejezése után, ha a megállapodás teljesítésének ellenőrzése során azt észleli, hogy a terhelt nem teljesít, vagy a megállapodás a sértett magatartása miatt nem teljesíthető – a sértett, illetőleg a terhelt értesítése mellett – az ügyet közvetítői eljárásra utaló ügyész, illetőleg bíróság részére,”.
(2) A Pir. 36. §-a b) pontjának 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A pártfogó felügyelő jelentést készít

b) a pártfogó felügyelettel kapcsolatos ügyben/

„2. ha a pártfogolt a közvetítői eljárás során létrejött megállapodást nem teljesíti, az illetékes ügyész részére,”.

19.     §

A Pir. 38. §-a a következő új a) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi a)-e) pont jelölése b)-f) pontra változik:

/A pártfogó felügyelő feljegyzést készít/

„a) közvetítői eljárással kapcsolatos ügyben

1.    a közvetítői megbeszélésről,

2.    a Bkt. 7. §-ának (4) bekezdésén alapuló külső szakember bevonásáról,

3.    a Bkt. 10. §-ában szabályozott mulasztás körülményeiről,
4.    a közvetítői eljárás során tapasztalt, a Bkt. 15. §-ának (1) bekezdésében meghatározott körülményről, 
5.    valamely szervtől vagy személytől kért és kapott tájékoztatásról;”.

20.     §

(1) A Pir. a következő alcímmel és 39/A. §-sal egészül ki:

„Idézés közvetítői megbeszélésre

39/A. § A közvetítői eljárást folytató pártfogó felügyelő a Bkt. 9. §-ában foglalt rendelkezések alapján közvetítői megbeszélésre idézi azt, akinek jelenléte a megbeszélésen kötelező.”
(2) A Pir. a következő alcímmel és 39/B. §-sal egészül ki:

„Határozat a közvetítői eljárás során

39/B. § A közvetítői eljárás lefolytatására illetékes megyei hivatal igazgatója a közvetítő kizárásáról (Bkt. 5. §), a közvetítői eljárást folytató pártfogó felügyelő az igazolási kérelemről (Bkt. 10. §) határozatot hoz.”

(3) A Pir. a következő alcímmel és 39/C. §-sal egészül ki:

„Megállapodás a közvetítői eljárásban

39/C. § A közvetítői eljárást folytató pártfogó felügyelő a sértett és a terhelt között létrejött megállapodásról a Bkt. 13. §-a szerinti okiratot állít ki.”

21.     §

A Pir. 43. §-ának (1) bekezdése a következő új c)-e) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi c)-e) pont jelölése f)-h) pontra változik:

/Befejezett az az ügy, amelyben a megyei hivatal (a pártfogó felügyelő)/

„c) elkészítette a közvetítői eljárás befejezéséről szóló, a Bkt. 16. §-a szerinti jelentést, kivéve, ha arra a közvetítői eljárásnak a Bkt. 15. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, teljesítés alatt álló megállapodás alapján került sor,

d) elkészítette – a Bkt. 15. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, teljesítés alatt álló megállapodás esetén – a jelentést a megállapodás teljesítéséről vagy annak meghiúsulásáról,
e)a Bkt. 15. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, teljesítés alatt álló megállapodás esetén a közvetítői eljárással összefüggő büntetőeljárásban a terhelt pártfogó felügyeletének elrendeléséről szóló ügyészi határozat érkezett,”.

22.     §

A Pir. 65. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A selejtezési jeleket magában foglaló irattári tervet a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

23.     §

A Pir. 72. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A selejtezett iratok megsemmisítésére csak az illetékes levéltár által visszaküldött, a selejtezési jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulás után – az adatvédelmi és biztonsági előírások figyelembevételével – kerülhet sor.”.

24.     §

A Pir. a jelen rendelet melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

25.     §

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 3. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre változik:

„(2) A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény szerinti közvetítői tevékenységet az a pártfogó felügyelő láthat el, aki az Iasz. 13. §-ának (2) bekezdésében meghatározott képesítési követelményeknek megfelel és

a)    továbbképzési és szakvizsgarendszerben akkreditált, vagy nemzetközi mediációs szervezet legalább kétszer 30 órás, tematikájában egymásra épülő mediációs tárgyú képzésben vett részt, vagy
b)    magyar vagy külföldi egyetemi, főiskolai alap- vagy posztgraduális képzésben közvetítő (mediátor) képesítést szerzett,

és részt vett a Hivatal által szervezett, legalább 90 órás belső képzésben, továbbá folyamatosan részt vesz mentori tevékenységben, mediációs tárgyú továbbképzéseken, szupervízión, esetmegbeszélésen.”

26.  §

Az Mr. a következő 14/D. §-sal egészül ki:

„14/D. § E rendelet rendelkezéseit a Hivatal lobbitevékenység ellenőrzésével kapcsolatos feladatait ellátó igazságügyi alkalmazottra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szóbeli vizsga tárgyai

a) a lobbitevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések,
b) a lobbitevékenység ellenőrzését ellátó szervezet és feladatai,
c) közigazgatási eljárási jogi ismeretek,
d) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyának főbb szabályai,
e) adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,
f) ügyviteli és iratkezelési szabályok.”

27.     §

Az Mr. 1. mellékletének II. pontja a következő 19. ponttal egészül ki:

(II. Felsőfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhető munkaköri elnevezések és képesítési feltételek)

19.      Lobbihatósági (szak)ügyintéző    jogi egyetemi végzettség, vagy közgazdaságtudományi egyetemi végzettség, vagy államigazgatási főiskolán, egyetemen szerzett igazgatás-szervezői végzettség, vagy felsőoktatási intézmény államigazgatási karán szerzett igazgatás-szervezői végzettség, ügyviteli vizsga

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreiről, valamint a vagyonnyilatkozat  átadásáról, kezeléséről és az abban foglalt adatok védelméről szóló 20/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

28.  §

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreiről, valamint a vagyonnyilatkozat átadásáról, kezeléséről és az abban foglalt adatok védelméről szóló 20/2003. (VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 2. §-ának (1) bekezdése a következő új e) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi e) és f) pont jelölése f) és g) pontra változik:
[A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 22/A. és 22/B. §-ában, valamint 6. számú mellékletében meghatározott adattartalommal vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni] „e) lobbihatósági (szak)ügyintézői,” (munkaköröket betöltők).

29.     §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Pir. 2. §-a 7. pontjának „(előállítását)” szövegrésze, 2. §-ának 23. pontja, valamint 73. §-ának (2) bekezdése,
b) az Mr. 1. mellékletének I/10. pontja,
c) a Vr. 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „pártfogói szállás vezetője,” szövegrész.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Pir. 2. §-ának felvezető szövegében az „1-35. pontjában” szövegrész „1-36. pontjában” szövegrészre, a Pir. 2. §-ának 10. pontjában az „iratok” szövegrész „köziratok” szövegrészre, 23. §-ának (1) bekezdésében a „pártfogoltak” szövegrész „terheltek, utógondozottak” szövegrészre, 23. §-ának (1) bekezdésében, valamint 24. §-ának (2) bekezdésében a „pártfogolt” szövegrész „terhelt, utógondozott” szövegrészre, 74/B. §-ának (1) bekezdésében a „Jstv.” szövegrész „a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jstv.)” szövegrészre, 74/J. §-ának (1) bekezdésében az „Ást.” szövegrész „a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) szövegrészre módosul.


Dr. Petrétei József

igazságügyi és rendészeti miniszter